Vedtekter for Langrunnabarnehage

     • Eierforhold

Langgrunna familie barnehage er en privateid barnehage med godkjenning for 4 plasser, for barn i alderen 0-3 år.  Familiebarnehagen ligger i egne lokaler i Fjellveien 2, 1470 Lørenskog

Eier av barnehagen er Emine Bitmez som er administrativ og økonomisk ansvarlig for driften.


Formål

Barnehagen drives etter lov om barnehager og Rammeplanen har samme formålsparagraf som offentlige barnehager. Familiebarnehagens mål er å gi barna gode utviklings-  og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnets hjem. Barnehagen vil samarbeide med andre familiebarnehager og vil gi et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Sammen med foreldrene skal barnehagen gi omsorg, støtte, stimulering, utfoldelse, læring og veiledning.


Bemanning

      Som pedagogisk ansvarlig skal det være ansatt barnehagelærer 1,25 timer pr. barn pr. uke.  Daglig bemanning pr gruppe av inntil 4-5 barn skal tilsvare en full assistentstilling. 

Barnehagen har mulighet til å ordne med vikar ved sykdom og annet fravær.


Åpningstider og ferie

Familiebarnehagen holder åpent fra kl. 7.30 til 16.30 i ukens fem første dager, 11 måneder pr. år. Barnehagen har sommerferie i hele juli og feriestengt i lille juleaften, romjulen t.o.m. 1.nyttårsdag.

      I påsken vil barnehagen være stengt f.o.m. palmesøndag t.o.m. 2 påskedag og alle          

      offentlige fridager.

Barnehagen har fem planleggingsdager som barnehagen er stengt i året.De kan fordeles utover året eller tas samlet feks i en uke.

Barnehagen har 4 sykedager i løpet av barnehageåret. Dette innebærer at dersom bemanningen ikke er frisk nok til å holde barnehagen åpen, og ikke kan stille med vikar, kan disse dagene bli benyttet. 


Opptak og oppsigelser

Barnehagen har samordnet opptak med andre kommunale og private barnehager. Det søkes på samme skjema og fristen er 1. mars. Opptaket skjer i henhold til lov om barnehager. Barnehagen har egne opptakskriterier. (vedlegg)

Barnehagen er i hovedsak åpen for barn bosatt i Lørenskog kommune. Barnehageplassen tildeles fram til oppsigelse. Tildelingen og oppsigelsen foregår skriftlig til barnehagens eier. Det er gjensidig oppsigelsestid på 2 måneder, regnet fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Dvs. leverer man oppsigelse 2. mars, gjelder ikke oppsigelsen før 1. april. Betalingen påbeløper i oppsigelsesperioden. Plasser som sies opp etter 1. april må betales ut

barnehageåret mai og juni. Dersom familiebarnehagen opphører eller stenger gjelder den samme oppsigelsestiden på 2 mnd, fra eier til foreldre. Ved død eller alvorlig sykdom hos eier eller eiers nære familie, vil driften av barnehagen opphøre med umiddelbar virkning på ubestemt tid. Juli regnes ikke som oppsigelsesmåned. Barn under tre år som får tilbud om plass i en annen barnehage fra høsten av, disponerer plassen frem til sommerferien.


Mislighold: dersom plassen ikke benyttes etter forutsetningene; åpningstiden ikke overholdes, - betalingsreglementet ikke overholdes, - det gis uriktige opplysninger i kontrakten, kan eier ta tildelingen av barnehageplassen opp til ny vurdering.


OPPTAKSKRITERIER FOR INNTAK  I  LANGGRUNNA FAMILIEBARNEHAGE 


Opptakskretsen til Langgrunna familiebarnehage er Lørenskog Kommune. Dersom vi ikke får nok søkere innen kommunen kan vi ta inn barn utenfor kommunen. 

 

KRITERIER PUNKTVIS


Barn etter paragraf 13; barnehageloven

Gruppesammensetning, alder og kjønn

Søsken til barn som har eller har hatt plass i barnehagen 

Overflytting fra annen kommune

Loddtrekning


Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis hver måned, innen den 1. i hver mnd. Dersom denne datoen faller på en helligdag eller helgedag skal betalingen finne sted senest siste virkedag før dette inntreffer.  Velger foreldrene å ta barnet ut av barnehagen for en periode (for eks. ferie) gis det ikke refusjon for dette. Gjentagende for sen betaling eller

ved manglende betaling kan saken gå videre til namsmannen.  Dette er også en grunn til oppsigelse.

Langrunna familiebarnehage følger de til enhver tid  kommunale satsene for foreldrebetaling.  

Barna bringer med seg matpakke hver dag. Barnehagen serverer frukt daglig. Foreldre som har barn som trenger spesialkost må stå for dette selv. Drikkeflasker tas med hjemmefra og vaskes hjemme hver dag. 


Det er innført inntektsgradert foreldrebetaling. Søknadsskjema og opplysninger om hva som skal legges ved søknaden, ligger på Lørenskog kommunes hjemmesider. Det må søkes på nytt om reduksjon for hvert år. Det er anbefalt at man søker i det man har fått bekreftet plass i barnehagen. Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje som det gis i de kommunale barnehagene. Barnehagens styre og foreldreråd

Barnehagen følger bestemmelsene i Lov om barnehager. Foreldrerådet velger en representant med vara til styret for ett år av gangen. Styrer/barnehagelærer og eier er faste styrerepresentanter. (kommunalt tilsatt barnehagelærer deltar som fagperson, men er ikke ansvarlig for styrets disposisjoner). Endringer i vedtekter kan ikke foretas uten at foreldrene informeres. Kommunen er ansvarlig for godkjenning av barnehagen og skal føre tilsyn av stede

Årsplan

Årsplan for den pedagogiske siden av driften av barnehagen, utarbeides for ett barnehageår av gangen og legges fram for styret og foreldrene til orientering.  Kopi sendes til oppveksttjenesten i kommunen.


Helsetilsyn

Ved barns sykdom må barnet holdes hjemme til det kan være med på inne og ute aktiviteter. Det gis ikke refusjon ved barns sykdom. Det opplyses om spesielle hensyn ved barns helse. Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster. Vi kontakter foreldrene dersom barnet blir sykt slik at foreldrene skal hente barnet.


Fravær

Man skal alltid gi beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen eller at det kommer senere ( innen kl 08:00 samme dag) eller hentes før kjernetiden er slutt ( kjernetiden er mellom 9:30 og 14:00) Dette er viktig slik at vi får planlagt dagene med aktiviteter og turer.


Utstyr

Barnet må ha tilgjengelig hver dag: 

-klær og fottøy som passer til værforholdene

-bleier

-ekstra klesskift (2 strømpebukser, 2 body-er, 2 par sokker, 2 gensere, bukse/skjørt) og tøfler/ innesko

-eventuelt annet utstyr

-ALT TØY OG UTSTYR MÅ VÆRE NAVNET


12.Taushetsplikt, opplysningsplikt og      internkontroll

Barnehagen skal i henhold til barnehagelovens § 22 og § 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barnevernstjenesten. Barnehagen har egne skjemaer for internkontroll. Det gjennomføres jevnlig brannvernskurs og førstehjelpskurs for eier/ansatte.


13.Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier og varer til nye vedtekter eventuelt blir utarbeidet.Kopi av de til en hver tid gjeldende vedtekter sendes Skole og oppveksttjenesten og finnes på kommunens hjemmesider.


Dato/ sted:   …………………………………………………………………………..Eiers underskrift:    ………………………………………………………………Foresattes underskrift:  ……………………………………………………………..

 

AVTALE OM PLASS I LANGGRUNNA FAMILIEBARNEHAGE

Det bekreftes at det i dag er inngått avtale om plass i Langgrunna familiebarnehage for:


……………………………………… ………………………………..

Barnets navn Barnets personnummer 


……………………………………… ……………………………….

Mors navn Mors personnummer


………………………………………

Mors telefonnummer jobb/privat

 

…………………………………….. ………………………………

Fars navn Fars personnummer


……………………………………..

Fars telefonnummer jobb/privat


………………………………………………………………………………………..........

AdresseBarnets første dag i barnehagen er   ……………/…………20…..

Familiebarnehagen har åpent mandag til fredag fra kl. 07.30 – 16.30

Barnehagen har feriestengt hele juli, lille juleaften, romjulen, nyttårsaften, mellom-dagene i påsken og fem planleggingsdager.

Foreldrebetalingen pr. måned er kr. ................................Betalingen forandres av Lørenskog kommune og justeres 1 til 2 ggr pr år. Husk å søke om evt redusert betaling forslagsvis i mai.

Foreldrebetalingen betales den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri. 

Betales inn på kontonummer 1720 10 68193. 

Gjensidig oppsigelsesfrist er 2 måneder, regnet fra den 1. måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Dvs. leverer man oppsigelsen 1. mars, gjelder ikke oppsigelsen før 1. april. Betaling påbeløper i oppsigelsesperioden. Oppsigelsen skal skje skriftlig til eier. Plasser som sies opp etter 1. april, må betales ut for barnehageåret (mai, juni).  Juli regnes ikke som oppsigelsesmåned.

Avtalen er bindende fra dato den er underskrevet og foreldrene har gjort seg kjent med barnehagens vedtekter. Et undertegnet eksemplar sendes/ leveres til barnehagen snarest.